Hizmetlerimiz

Taha Orhan Planlama A.Ş.

planlama hizmetleri

Şehir planlama ülke düzeyinden, yerel ölceğe kadar her türlü yerleşim biriminde yörenin sosyal, ekonomik, psikolojik, tarihi, mimari vb. verilerini dikkate alarak mekansal gelişmenin plana bağlı işlemesini sağlayan bir interdisiplindir.

Bu kapsamda ilkelerimiz;

 • Geçmişine sahip çıkan planlama anlayışı
 • Toplum ve kamu yararını gözetmek
 • Sağlıklı ve düzenli kentler üretmeyi hedeflemek
 • Sorunların analizini yapıp, çözüm odaklı ilerlemek
 • Eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışa sahip olmak

Hizmetlerimiz;

 • Bölgesel ve Stratejik Planlar
 • Çevre Düzeni Planları
 • Nazım İmar Planları
 • Uygulama İmar Planları
 • Revizyon İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • İlave İmar Planları
 • Turizm Gelişim Planları
 • OSB ve Sanayi Alanları Planları
 • Ulaşım Etüt ve Planları
 • Plan yapımına altlık oluşturacak her türlü analitik verilerin GIS tabanlı oluşturulması

danışmanlık hizmetleri

Şehir planlama alanında; firmamızın uzman kadrosunun bilgi ve tecrübesinin ilgili kurum ve kuruluşlarının sorunlarına çözüm üretmeyi hedefleyen hizmet alanımızdır.

Bu kapsamda ilkelerimiz;

 • Karşılıklı güven anlayışı ile ilerlemek
 • Sorunu tespit edip çözüm odaklı olmak
 • Hukuksal çerçevede ilerlemek
 • Doğru bilgiyi zamanında aktarmak

Hizmetlerimiz;

 • Kamu, özel kurum ve kuruluşların planlama alanında ihtiyaç duyduğu teknik desteğin sağlanması
 • Yatırımcı için uygun yer seçiminin çeşitli analizlere dayanılarak belirlenmesi ve alternatiflerinin oluşturularak raporlanması
 • Değişikliklerde belirlenen süre içerisinde gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak

yenilenebilir enerji alanları plan hizmetleri

Sürekli olarak devam eden ve doğal süreçlerdeki enerji akışından elde edilecek olan enerjinin uygun yer seçimi sağlanarak imar planlarının hazırlanmasıdır.

Bu kapsamda ilkelerimiz;

 • Doğayı ön plana alan planlama yaklaşımı benimsemek
 • Yatırımcı için fizibilite raporu hazırlamak

Hizmetlerimiz;

 • GES Planları
 • HES Planları
 • RES Planları
 • Fizibilite raporları
 • Biyogaz Tesisi Planları
 • Enerji yatırımı için uygun olan yer seçimini belirlemek

kentsel tasarım hizmetleri

Kentsel bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi; yörenin mekansal ve sosyolojik özellikleri dikkate alınarak bütüncül olarak tasarımının yapılmasıdır.

Bu kapsamda ilkelerimiz;

 • Kentin geçmiş dokusuna sahip çıkmak
 • Erişilebilirliği sağlamak
 • Estetik kavramını benimsemek

Hizmetlerimiz;

 • 3D Modelleme/Animasyon/Planlama
 • Analiz ve sentezler (Doku Analizi,Tarihi Süreç vb.)
 • Ulaşım planları
 • Kentsel alan fizibilite raporları

kentsel dönüşüm hizmetleri

Kentleşmenin büyük ölçüde tamamlandığı alanlarda kentte yaşayan insanlara sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturmak amacıyla yapılan uygulamalara denir.

Bu kapsamda ilkelerimiz;

 • Kentte yaşayan insanlara eşit mesafede olmak
 • Aleni ve açık olmak
 • Gelecekte yaşanan olası problemlere cevap veren dönüşüm anlayışında olmak
 • Geniş katılımcı ve demokratik bir planlama anlayışı ile ilerlemek
 • Sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturmak

Hizmetlerimiz;

 • Mevcut sorun analizi ve problemlerin ortaya konması
 • Dönüşüm modelinin belirlenmesi
 • İmar planlarının hazırlanması
 • Hak sahipleri ile uzlaşma
 • Alan kullanımına yönelik stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi
Paylaş